Teatret RiffRaff

Forestillinger

ERINDRINGSTEATER væk­ker min­der

Ved at gen­se de gam­le ting og høre de gam­le san­ge, huskes ting som man tro­e­de man hav­de glemt.

Tea­tret Rif­fRaff har udvik­let erin­drings­te­a­ter der giver det ældre publi­kum ople­vel­ser der væk­ker egne min­der.

Vi ople­ver, at de ældre føler stor glæ­de ved at være med i snak­ken efter fore­stil­lin­gen hvor de over en kop kaf­fe, for­tæl­ler lystigt og min­des alle de ting de ikke vid­ste de kun­ne huske. 

Vi spil­ler med højta­ler- og teles­lyn­ge­an­læg  støt­tet af  

 

NY FORESTILLING  VICEVÆRTEN

Fore­stil­lin­gen spil­ler på ple­je­hjem og akti­vi­tets­cen­ter.

VICEVÆRTEN er en sjov og varm histo­rie om venin­der­ne Ali­ce og Gret­he der ikke vil høre tale om mand­folk, og så får ple­je­hjem­met ny vice­vært, der ser bra­ge­nes godt ud. Det udlø­ser på Mor­ten Kor­chsk vis — Kam­pen om Vice­vær­ten!

Til fore­stil­lin­gen føl­ger pæda­go­gisk mate­ri­a­le og fly­ve­re, samt erin­drings PODCAST støt­tet af 

PREMIERE 15. Marts 2018

Book HER

Tid­li­ge­re fore­stil­lin­ger

JULEBÆNKEN       

 

 TØRRELOFTETTørreloftet